Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 01 năm 2021
  

 

Thực hiện tháng 1

năm 2020

Thực hiện tháng 1 năm 2021

Thực hiện tháng 1/2021 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa

18000

6500

36,11

Lúa đông xuân

18000

6500

36,11

Các loại cây khác

Ngô

172

60

34,88

Khoai lang

1008

500

49,60

Lạc

58

30

51,72

Rau các loại

1300

1020

78,46

Đậu các loại

38

20

52,63

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]