Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 01 năm 2020
  

 

Thực hiện cùng kỳ năm trước

Thực hiện

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước (%)

I.Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

Lúa

8050

18000

223,60

Lúa đông xuân

8050

18000

223,60

Các loại cây khác

Ngô

65

172

264,62

Khoai lang

343

636

185,42

Lạc

38

58

152,63

Rau các loại

408

650

159,31

Đậu các loại

13

20

153,85

II.Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)

Rau các loại

1173

1980

168,80

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]