Sản phẩm chăn nuôi
  

 

Thực

hiện

quý III

năm

2020

Ước

tính

quý IV

năm

2020

Ước

tính

năm

2020

Quý III năm

2020 so với

cùng kỳ

năm trước (%)

Quý IV năm

2020 so với

cùng kỳ

năm trước (%)

Năm

2020

so với

năm

trước (%)

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Thịt lợn

3464

3750

14803

110,8

112,3

109,3

Thịt trâu

250

233

1010

99,7

99,6

99,8

Thịt bò

333

331

1430

99,7

99,6

99,8

Thịt gia cầm

3280

3540

10390

109,0

108,2

108,4

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng (Nghìn quả)

11400

9200

44250

105,6

109,6

108,7

Sữa (Tấn)

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối