Sản phẩm chăn nuôi 9 tháng năm 2020
  

 

Thực

hiện

6 tháng

đầu năm

2020

Ước

tính

quý III

năm

2020

Ước

tính

9 tháng

năm

2020

So với cùng kỳ

năm trước (%)

6 tháng

năm

2020

Quý III

năm

2020

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Thịt lợn

5090

4820

9910

45,20

235,12

Thịt trâu

570

250

820

103,07

100,00

Thịt bò

810

330

1140

110,35

94,29

Thịt gia cầm

6596

3280

9876

116,03

108,90

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng (Nghìn quả)

23648

11400

35048

101,04

105,56

Sữa (Tấn)

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]