Sản lượng thủy sản
  

 

Thực

hiện

6 tháng

đầu năm

2020

Ước

tính

quý III

năm

2020

Ước

tính

9 tháng

năm

2020

So với cùng kỳ

năm trước (%)

6 tháng

năm

2020

Quý III

năm

2020

Đơn vị tính: Nghìn tấn

Tổng sản lượng thuỷ sản

28,8

19,2

48,0

104,74

103,54

23,1

14,5

37,5

104,03

103,32

Tôm

3,1

3,2

6,3

111,75

104,81

Thủy sản khác

2,6

1,6

4,2

103,29

103,05

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng

7,0

7,0

14,0

108,78

103,43

4,3

3,7

8,0

105,89

102,26

Tôm

2,3

2,7

5,0

115,56

105,33

Thủy sản khác

0,4

0,6

0,9

103,40

102,31

Sản lượng thuỷ sản khai thác

21,8

12,2

34,0

103,50

103,60

18,7

10,7

29,5

103,61

103,68

Tôm

0,8

0,5

1,3

101,58

102,06

Thủy sản khác

2,2

1,0

3,2

103,27

103,49

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]