Sản lượng thủy sản
  

 

Thực

hiện

quý III

năm

2020

Ước

tính

quý IV

năm

2020

Ước

tính

năm

2020

Quý III năm 2020 so với

cùng kỳ

năm trước (%)

Quý IV năm 2020 so với

cùng kỳ

năm trước (%)

Năm

2020

so với

năm

trước (%)

Đơn vị tính: Nghìn tấn

Tổng sản lượng thuỷ sản

19,190

8,769

56,750

103,54

74,32

98,15

14,449

5,910

43,162

103,42

71,33

97,09

Tôm

3,174

1,880

8,250

104,68

93,07

105,23

Thủy sản khác

1,567

0,979

5,338

102,35

65,57

96,62

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng

6,968

3,595

17,597

103,43

103,54

105,53

3,705

1,881

9,916

102,26

104,62

104,27

Tôm

2,687

1,577

6,603

105,33

102,74

108,07

Thủy sản khác

0,576

0,137

1,078

102,31

98,56

102,18

Sản lượng thuỷ sản khai thác

12,222

5,174

39,153

103,60

62,14

95,16

10,744

4,029

33,246

103,83

62,10

95,14

Tôm

0,487

0,303

1,647

101,25

62,47

95,20

Thủy sản khác

0,991

0,842

4,260

102,38

62,19

95,30

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối