CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019)  

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY, HĐND TỈNH NĂM 2019  

STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN HOÀN THÀNH SẢN PHẨM GHI CHÚ
I. CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ        
1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm) Sở KHĐT Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
2. Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
3. Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2019 Thanh tra tỉnh Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
4. Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 Thanh tra tỉnh Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
5. Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
6. Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 Công an tỉnh Quý II 20/5 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
7. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Sở KHĐT Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
8. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2019 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2020 Sở KHĐT Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
9. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách 2020 Sở Tài chính Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
10. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2019, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 Sở KHĐT Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
11. Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
12. Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 Thanh tra tỉnh Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
13. Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Thanh tra tỉnh Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
14. Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
15. Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 Công an tỉnh Quý IV 10/11 Báo cáo trình HĐND tỉnh  
16. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Sở Tài chính Quý IV 10/11 Tờ trình trình HĐND tỉnh  
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019
1. Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ Sở Du lịch Năm 2019 Kế hoạch  
2. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế UBND thành phố Huế Năm 2019 Kế hoạch  
3. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh Sở Nội vụ Năm 2019 Kế hoạch  
4. Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật Sở KHĐT Năm 2019 Kế hoạch  
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình số 49-CTr/TU ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy)
1. Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 175-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Sở KHĐT 2019 Kế hoạch  
2. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới Sở KHĐT Quý I Kế hoạch  
3. Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 UBND thành phố Huế Quý II Đề án  
4. Tổng kết việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Sở Tư pháp Quý III Báo cáo  
IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (Theo Nghị quyết số 31/NQ-TT.HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019)
1. Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Tài chính Kỳ họp thứ 8 (tháng 7/2019) Quý I    
2. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của UBND tỉnh) Sở Tư pháp Quý I  
3. Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Du lịch Quý I Chuyển tiếp năm 2018
4. Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sở Nội vụ (khi có Nghị định của Chính phủ)  
5. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang Sở Nội vụ Kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2019) Quý III  
6. Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050 Sở KHĐT Quý III  
7. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế TT BTDT Cố đô Huế Quý III  
8. Xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024 Sở TNMT Quý IV  
9. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sở TNMT Kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2019) Quý IV  
10. Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở NNPTNT Quý IV  
11. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Sở NNPTNT Quý IV  
12. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về tiêu chuẩn đối với hai tiêu chí dân số và diện tích tự nhiên Sở Nội vụ Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ
13. Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Nội vụ 2019  
14. Thành lập, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh (tùy theo nhu cầu của các địa phương) Sở Nội vụ 2019 Theo nhu cầu các địa phương
15. Đặt tên đường phố trên địa bàn tỉnh năm 2019 UBND cấp huyện 2019 Theo nhu cầu các địa phương
 
  B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH  
STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN HOÀN THÀNH SẢN PHẦM GHI CHÚ
I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp
1. Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế Sở KHĐT Quý I Đề án (2018) Trình HĐND tỉnh
2. Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 Sở KHĐT Quý II Quy hoạch  
3. Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Công Thương Quý II Đề án (2018)  
4. Xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại Sở Công Thương Quý II Đề án (2018)  
5. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần BCĐ CPH Quý II-III Đề án  
6. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch đô thị thương mại ven biển Thuận An - Vinh Hiền Sở Xây dựng Quý III Quy hoạch Nguồn tài trợ
7. Khoanh định khu vực cấm, hạn chế và đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sở TNMT Quý III Đề án  
8. Quy hoạch xây dựng vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Sở Xây dựng Quý IV Quy hoạch Nguồn tài trợ
9. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Sở Xây dựng Quý IV Quy hoạch ADB tài trợ
10. Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TNMT Quý IV Đề án (2017)  
11. Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang-Phú Lộc nhằm bổ sung nguồn cung cấp cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sở TNMT Quý IV Đề án  
12. Xây dựng hệ thống mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TTTT Quý IV Đề án  
II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội
13. Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024 Sở VHTT Quý I Đề án  
14. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Sở GD ĐT Quý I Đề án  
15. Đề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã) Sở TTTT Quý II Đề án  
16. Huế - Kinh đô ẩm thực Sở Du lịch Quý II Đề án  
17. Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020 Sở GD ĐT Quý II Đề án Trình HĐND tỉnh
18. Triển khai mô hình điểm tại Trạm y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình Sở Y tế Quý II Đề án  
19. Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm di tích phía Đông Đại Nội và vùng phụ cận. TT BTDT Cố đô Huế Quý II Đề án Trình HĐND tỉnh
20. Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cung An Định TT BTDT Cố đô Huế Quý II Đề án  
21. Triển khai hoạt động dịch vụ tại Trai Cung – đàn Nam Giao TT BTDT Cố đô Huế Quý II Đề án  
22. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở LĐTBXH Quý II Đề án  
23. Phát triển y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Sở Y tế Quý III Đề án  
24. Mô hình du lịch “Stop and Go” trên địa bàn tỉnh Sở Du lịch Quý III Đề án  
25. Tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích Cố đô Huế Sở VHTT Quý III-IV Đề án (2018) Trình HĐND tỉnh
26. Khai thác giá trị di tích Lầu Tàng Thơ (Khai thác và Triển lãm tài liệu, thư tịch) TT BTDT Cố đô Huế 2019 Đề án  
III. Lĩnh vực Nội chính
27. Phân bổ biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sở Nội vụ Quý III Đề án Trình HĐND tỉnh
28. Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020 Sở Nội vụ Quý III Đề án Trình HĐND tỉnh
29. Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021. Sở Tư pháp Quý III Đề án  
30. Chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 và số 2 thành Văn phòng công chứng. Sở Tư pháp Quý III Đề án  
31. Đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm BTDT Cố đô Huế TT BTDT Cố đô Huế/Sở Nội vụ Qúy III-IV Đề án Trình HĐND tỉnh
32. Sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Quý IV Đề án  
33. Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức địa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2030 Sở Nội vụ Quý IV Đề án  
34. Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Nội vụ Quý IV Đề án  
35. Đề án đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Công an tỉnh 2019 Đề án  
36. Tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Sở Nội vụ 2019 Đề án (khi có Nghị định của Chính phủ)
37. Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Sở Nội vụ 2019 Đề án Thực hiện ngay sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương
 
  C. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH CHỦ TỊCH, PCT UBND TỈNH PHÊ DUYỆT  
STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN HOÀN THÀNH SẢN PHẦM GHI CHÚ
I. Lĩnh vực Kinh tế Tổng hợp        
1. Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở KHĐT Quý I Kế hoạch  
2. Tiếp tân đối ngoại năm 2019 Sở Ngoại vụ Quý I Kế hoạch  
3. Công tác biên giới tỉnh năm 2019 Sở Ngoại vụ Quý I Kế hoạch  
4. Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Ngoại vụ Quý I Kế hoạch  
5. Thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020 Sở NN PTNT Quý I Kế hoạch  
6. Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018-2025 Sở Công Thương Quý I Kế hoạch (2018)  
7. Phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở Công Thương Quý I Kế hoạch  
8. Phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2020 Sở NN PTNT Quý II Kế hoạch  
9. Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm Huế đến năm 2025 Sở NN PTNT Quý II Kế hoạch  
10. Phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2025 Sở NN PTNT Quý II Kế hoạch  
11. Bố trí, ổn định dân cư năm 2019 Sở NN PTNT Quý II Kế hoạch  
12. Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2019 Sở Công Thương Quý II   Kế hoạch  
13. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sở Công Thương Quý II Chương trình  
14. Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020 Sở Công Thương Quý II Kế hoạch  
15. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Sở TNMT Quý II Kế hoạch  
16. Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ Quý III Kế hoạch  
17. Nghiên cứu xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu tập trung về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp Sở Công Thương Quý IV Kế hoạch  
18. Triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TNMT Quý IV Kế hoạch  
19. Triển khai đề án ứng dụng Gis 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị khu vực trung tâm thành phố Huế và Đô thị mới An Vân Dương Sở Xây dựng Quý IV Kế hoạch  
II. Lĩnh vực Văn hóa xã hội
20. Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh TT Huế năm 2019 Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
21. Tổ chức Mừng Đảng mừng Xuân năm 2019 Sở VHTT Quý I Kế hoạch  
22. Giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019 Sở VHTT Quý I Chương trình  
23. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới Quý I Kế hoạch  
24. Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
25. Đẩy mạnh đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
26. Thực hiện Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
27. Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
28. Đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
29. Đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
30. Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
31. Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
32. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
33. Trợ giúp người khuyết tật năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
34. Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
35. Triển khai công tác BĐG và VSTBPN năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
36. Cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
37. Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
38. Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2019 Sở LĐTBXH Quý I Kế hoạch  
39. Điều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc Quý I Kế hoạch  
40. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
41. Tổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
42. Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
43. Triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
44. Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sở KHCN Quý I Kế hoạch  
45. Triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TTTT Quý I Kế hoạch  
46. Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020 Sở TTTT Quý I Kế hoạch  
47. Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Sở LĐTBXH Quý II Kế hoạch  
48. Tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 Trung tâm Festival Huế Quý II Kế hoạch  
49. Triển khai thực hiện Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc trên địa bàn tỉnh TT Huế Sở VHTT Quý II Kế hoạch  
50. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng TT BTDT Cố đô Huế / Công an tỉnh Quý II Kế hoạch  
51. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về cải cách và phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2021. Sở LĐTBXH Quý II Kế hoạch  
52. Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025 Ban Dân tộc Quý II Kế hoạch  
53. Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2019 Sở TTTT Quý II Kế hoạch  
54. Triển khai hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh Sở TTTT Quý II Kế hoạch  
55. Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Sở LĐTBXH Quý III Kế hoạch  
56. Triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023 Sở VHTT Quý III Kế hoạch  
57. Tuyên truyền CCHC năm 2019 Sở TTTT Quý IV Kế hoạch  
58. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Sở TTTT Quý IV Kế hoạch  
59. Điều chỉnh KVBV các di tích trong và ngoài Kinh thành TT BTDT Cố đô Huế Năm 2019 Kế hoạch  
III. Lĩnh vực Nội chính
60. Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở Nội vụ Quý I Kế hoạch  
61. Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Sở Tư pháp Quý I Kế hoạch  
62. Khảo sát và cắm biển báo khu vực cửa khẩu tuyến biên giới đất liền và tuyến cảng biển BCH Biên phòng Quý II Kế hoạch  
63. Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Sở Nội vụ Quý II Kế hoạch  
64. Triển khai Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Quý II Kế hoạch  
65. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2019-2020 Sở Nội vụ Quý II Kế hoạch  
66. Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ giấy vào cơ sở dữ diệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2019-2024 Sở Tư pháp Quý II Kế hoạch  
67. Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ Quý II Kế hoạch  
68. Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ Quý II Kế hoạch  
69. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 Sở Tư pháp Quý III Kế hoạch  
70. Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2019. Sở Tư pháp Quý III Kế hoạch  
71. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Sở Nội vụ Quý IV Kế hoạch  
72. Cải cách hành chính năm 2020 Sở Nội vụ Quý IV Kế hoạch  
73. Thực hiện chương trình trọng điểm về cải cách hành chính năm 2020 Sở Nội vụ Quý IV Kế hoạch  
74. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Sở Nội vụ Quý IV Kế hoạch  
75. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
76. Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
77. Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” (gọi tắt là Đề án 452) năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
78. Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” (Đề án 1259) năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
79. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là Đề án 65) năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
80. Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
81. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
82. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
83. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
84. Triển khai công tác pháp chế năm 2020. Sở Tư pháp Quý IV Kế hoạch  
85. Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng Sở Nội vụ 2019 Kế hoạch  
86.

Thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự và tương đương; từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương đối với công chức năm 2019

Sở Nội vụ 2019

Kế hoạch

Theo yêu cầu
87.

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo dục năm 2019

Sở Nội vụ 2019

Kế hoạch

Theo yêu cầu
88. Thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2017 – 2021 và năm 2020. Sở Tư pháp 2019 Kế hoạch Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Đề án
89. Triển khai và tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp”. Sở Tư pháp 2019 Kế hoạch Sau khi Đề án được TTgCP phê duyệt
 
  D. CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, CUỘC HỌP QUAN TRONG TRONG NĂM 2019  
STT TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI GIAN TỔ CHỨC GHI CHÚ
1. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về CCHC, chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh Quý I  
2. Hội nghị đối thoại với người dân đang sinh sống khu vực I kinh thành Huế UBND thành phố Huế Quý I  
3. Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 Sở KHCN Quý I  
4. Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 VPUBND tỉnh/ Sở KHĐT Quý I  
5. Hội nghị gặp mặt, tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp năm 2019 Sở Nội vụ/ Sở KHĐT Quý I  
6. Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg, ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival của Việt Nam Trung tâm Festival Quý I  
7. Đối thoại với chủ đề “Xây dựng Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” VP UBND Tỉnh/ Sở TNMT Quý I  
8. Đối thoại với Nông dân tiêu biểu Hội Nông dân/ Sở NNPTNT Quý II  
9. Đối thoại với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” VP UBND Tỉnh/ Sở KHĐT Quý II  
10. Đối thoại với chủ đề “Lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch” VP UBND Tỉnh/ Sở Du lịch Quý III  
11. Đối thoại với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” VP UBND Tỉnh/ Sở NNPTNT Quý IV  
 
  E. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
STT VĂN BẢN BAN HÀNH CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỜI HẠN HOÀN THÀNH SẢN PHẦM GHI CHÚ
1. Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp Quý I Quyết định  
2. Quy định điều hành dự toán NSNN năm 2019 Sở Tài chính Quý I Quyết định  
3. Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ Quý I Quyết định  
4. Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Tài chính Quý I Quyết định  
5. Ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở VHTT Quý I Quyết định  
6. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (các nghề sơ cấp và dưới 3 tháng) Sở LĐTBXH Quý I Quyết định  
7. Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Quyết định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước Sở Tài chính Quý I Quyết định  
8. Quy định về đầu tư, quản lý, bảo trì áp dụng công nghệ vào khai thác bãi đỗ xe Sở GTVT Quý I Quyết định  
9. Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở KHCN Quý I Quyết định  
10. Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh (theo NĐ 117/2015/NĐ-CP) Sở Xây dựng Quý I Quyết định  
11. Ban hành quy chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Tài chính Quý II Quyết định  
12. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện Sở Nội vụ Quý II Quyết định  
13. Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Quý II Quyết định  
14. Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Tư pháp Quý II Quyết định  
15. Thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Tư pháp Quý II Quyết định Sau khi HĐND tỉnh thông qua
16. Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh TT Huế Sở Tài chính Quý II Quyết định  
17. Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Xây dựng Quý II Quyết định  
18. Quy định về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Quý II Quyết định  
19. Quy định tạm thời về tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Công Thương Quý II Quyết định  
20. Quy định quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở LĐTBXH Quý III Quyết định  
21. Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Tư pháp Quý III Quyết định  
22. Quy chế phối hợp giữa LLKL với bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng Sở NN PTNT Quý II Quyết định  
23. Quy định Quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn Thừa Thiên Huế Sở GTVT Quý III Quyết định  
24. Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở GTVT Quý III Quyết định  
25. Quy chế xét, công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở NN PTNT Quý III Quyết định  
26. Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở NN PTNT Quý III Quyết định  
27. Quy định Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở TNMT Quý III Quyết định  
28. Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Xây dựng Quý III Quyết định  
29. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô công Sở Tài chính Quý IV Quyết định  
30. Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Sở Tài chính Quý IV Quyết định  
31. Quản lý đô thị thông minh: Quản lý quy hoạch xây dựng trên nền Gis, hạ tầng kỹ thuật cấp điện - cấp nước - xử lý nước thải - chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan môi trường Sở Xây dựng Quý IV Quyết định  
32. Điều chỉnh Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Xây dựng Quý IV Quyết định  
33. Sửa đổi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở KHCN Quý IV Quyết định  
34. Quy định cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Nội vụ Năm 2019 Quyết định  
35. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sở Nội vụ Năm 2019 Quyết định  
36. Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở VHTT Quý IV Quyết định  
37. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở NN PTNT Quý IV Quyết định  
38. Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Sở NN PTNT Quý IV Quyết định  
39. Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Sở TNMT Quý IV Quyết định  
40. Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) Sở TNMT Quý IV Quyết định  
41. Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế QĐ số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015) Sở Nội vụ (sau khi các văn bản mới được ban hành) Quyết định  
42. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Sở Tư pháp Sau khi sửa đổi Thông tư 23/2014/TTLT-BTP-BNV Quyết định  
43. Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thừa Thiên Huế Sở GTVT Sau khi NĐ thay thế NĐ 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực Quyết định