Kết quả sản xuất lâm nghiệp
  

 

Thực

hiện

6 tháng

đầu năm

2020

Ước

tính

quý III

năm

2020

Ước

tính

9 tháng

năm

2020

So với cùng kỳ

năm trước (%)

6 tháng

năm

2020

Quý III

năm

2020

Diện tích rừng trồng mới tập trung (Nghìn ha)

3,8

0,0

3,8

106,05

133,33

Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)

330,7

185,2

515,9

102,24

101,48

Sản lượng củi khai thác (Nghìn ster)

65,6

37,8

103,4

74,17

80,25

Diện tích rừng bị thiệt hại (Ha)

Cháy rừng (Ha)

6,0

7,3

13,3

4,62

48,03

Chặt, phá rừng (Ha)

8,1

6,7

14,8

126,56

248,15

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]