Kết quả sản xuất lâm nghiệp
  

 

Thực

hiện

quý III

năm

2020

Ước

tính

quý IV

năm

2020

Ước

tính

năm

2020

Quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Quý IV năm 2020 so với cùng kỳ

năm 2019 (%)

Năm

2020

so với

năm

2019 (%)

Diện tích rừng trồng mới tập trung (Nghìn ha)

0,024

2,69

6,5

133,30

103,00

104,80

Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)

212,7

76,6

620,0

110,30

74,20

101,80

Sản lượng củi khai thác (Nghìn ste)

27,5

17,1

138,6

58,50

58,50

81,50

Diện tích rừng bị thiệt hại (Ha)

17,4

4,8

32,9

98,31

301,89

19,95

Cháy rừng (Ha)

7,5

13,3

47,77

8,59

Chặt, phá rừng (Ha)

9,9

4,8

19,6

495,00

301,89

196,00

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối