Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 8 năm 2021
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 7
năm 2021

Ước tính
tháng 8 năm 2021

Lũy kế 8 tháng năm 2021

Tháng 8 năm 2021 so với tháng 8 năm 2020
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

24,0

20,1

398,0

30,3

53,5

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

18,5

15,5

306,9

30,0

47,6

- Khách quốc tế

"

1,5

1,4

15,3

39,1

6,1

- Khách trong nước

"

17,0

14,1

291,5

29,3

73,9

1.2. Lượt khách trong ngày

"

5,5

4,6

91,2

31,5

91,8

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

32,7

27,2

546,9

27,6

44,3

- Khách quốc tế

"

2,5

2,4

26,7

38,3

5,3

- Khách trong nước

"

30,2

24,8

520,2

26,8

70,8

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

-

-

11,3

-

35,2

- Khách quốc tế

"

-

-

2,1

-

18,3

- Khách trong nước

"

-

-

9,2

-

45,1

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

-

-

-

-

-

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

-

-

17,7

-

28,0

- Khách quốc tế

"

-

-

5,9

-

16,7

- Khách trong nước

"

-

-

11,7

-

44,0

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

-

-

-

-

-

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]