Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 7 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 6 năm 2020

Ước tính
tháng 7 năm 2020

Lũy kế 7 tháng năm 2020

Tháng 7 năm 2020 so với tháng 7 năm 2019
(%)

Lũy kế 7 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

80,1

105,8

666,4

53,32

49,32

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

67,3

88,7

583,9

51,61

48,77

- Khách quốc tế

"

4,8

4,9

245,6

5,61

38,64

- Khách trong nước

"

62,6

83,8

338,2

99,05

60,23

1.2. Lượt khách trong ngày

"

12,8

17,1

82,5

64,42

53,56

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

128,4

167,5

1119,2

48,25

47,29

- Khách quốc tế

"

8,9

9,2

492,9

4,95

37,24

- Khách trong nước

"

119,5

158,3

626,3

98,63

60,04

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

4062,7

5246,0

28798,5

49,89

42,20

- Khách quốc tế

"

979,7

994,0

10717,3

23,74

39,74

- Khách trong nước

"

3083,0

4252,0

17875,5

68,40

44,05

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

205,7

0,00

29,52

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

7330,0

8996,0

57663,0

42,18

40,44

- Khách quốc tế

"

3102,0

3212,0

33081,9

25,40

38,55

- Khách trong nước

"

4228,0

5784,0

23710,1

70,80

44,12

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

871,0

0,00

28,89

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]