Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 4 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 3 năm 2020

Ước tính
tháng 4 năm 2020

Lũy kế 4 tháng năm 2020

Tháng 4 năm 2020 so với tháng 4 năm 2019
(%)

Lũy kế 4 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

65,1

5,3

426,9

2,49

54,58

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

58,0

4,8

381,6

2,48

54,39

- Khách quốc tế

"

30,6

2,3

230,2

2,20

57,53

- Khách trong nước

"

27,4

2,5

151,4

2,81

50,22

1.2. Lượt khách trong ngày

"

7,1

0,5

45,3

2,55

56,24

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

105,1

7,7

738,2

2,08

53,95

- Khách quốc tế

"

57,5

3,5

463,6

1,68

56,58

- Khách trong nước

"

47,6

4,2

274,7

2,59

50,02

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

2737,4

0,0

19489,8

0,00

51,86

- Khách quốc tế

"

1035,0

0,0

8743,6

0,00

55,68

- Khách trong nước

"

1675,0

0,0

10540,5

0,00

49,04

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

27,4

0,0

205,7

0,00

53,30

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

5494,0

0,0

41337,0

0,00

52,01

- Khách quốc tế

"

3252,0

0,0

26767,9

0,00

53,93

- Khách trong nước

"

2130,0

0,0

13698,1

0,00

48,55

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

112,0

0,0

871,0

0,00

53,21

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]