Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 3 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 02 năm 2020

Ước tính
tháng 3 năm 2020

Lũy kế 3 tháng năm 2020

Tháng 3 năm 2020 so với tháng 3 năm 2019
(%)

Lũy kế 3 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

152,2

72,7

429,2

35,60

75,58

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

137,1

65,0

383,8

35,29

75,45

- Khách quốc tế

"

84,1

34,8

232,2

32,59

78,31

- Khách trong nước

"

53,0

30,1

151,6

39,02

71,44

1.2. Lượt khách trong ngày

"

15,1

7,7

45,4

38,46

76,68

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

263,9

120,8

746,2

33,83

74,83

- Khách quốc tế

"

169,1

69,2

471,8

31,37

77,20

- Khách trong nước

"

94,7

51,6

274,5

37,80

71,07

II. Dịch vụ lữ hành

và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

7037

2801

19554

28,78

72,23

- Khách quốc tế

"

3082

1057

8766

24,94

74,70

- Khách trong nước

"

3880

1716

10581

31,79

70,31

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

75

28

206

29,17

71,63

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

15163

5677

41520

27,03

71,79

- Khách quốc tế

"

9771

3379

26895

24,75

72,75

- Khách trong nước

"

5073

2181

13749

31,39

70,00

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

320

117

876

29,03

71,51

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]