Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 11 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 10 năm 2020

Ước tính
tháng 11 năm 2020

Lũy kế 11 tháng năm 2020

Tháng 11 năm 2020 so với tháng 11 năm 2019
(%)

Lũy kế 11 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

65,2

67,4

947,3

35,80

46,32

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

50,1

51,8

801,2

31,07

44,38

- Khách quốc tế

"

2,2

2,3

257,4

2,22

26,28

- Khách trong nước

"

47,8

49,5

543,8

76,69

65,86

1.2. Lượt khách trong ngày

"

15,2

15,6

146,1

72,47

60,95

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

92,9

95,0

1525,7

27,70

42,25

- Khách quốc tế

"

4,1

4,0

513,7

1,82

24,86

- Khách trong nước

"

88,8

91,0

1012,0

75,48

65,50

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

2072,0

2109,0

39463,0

23,09

37,95

- Khách quốc tế

"

390,0

392,0

13020,0

9,34

30,93

- Khách trong nước

"

1682,0

1717,0

26237,0

35,52

43,14

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

206,0

19,20

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

3335,0

3337,0

75109,0

17,10

34,36

- Khách quốc tế

"

1147,0

1127,0

39910,0

8,72

29,84

- Khách trong nước

"

2188,0

2210,0

34328,0

35,88

42,79

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

871,0

18,69

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]