Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 10 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 9 năm 2020

Ước tính
tháng 10 năm 2020

Lũy kế 10 tháng năm 2020

Tháng 10 năm 2020 so với tháng 10 năm 2019
(%)

Lũy kế 10 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

70,7

58,1

872,9

34,32

47,01

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

54,7

44,4

743,8

29,67

45,39

- Khách quốc tế

"

2,9

2,2

255,1

2,65

29,08

- Khách trong nước

"

51,8

42,2

488,7

65,05

64,20

1.2. Lượt khách trong ngày

"

16,0

13,7

129,0

69,74

59,15

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

102,4

83,4

1421,1

27,30

43,49

- Khách quốc tế

"

5,0

4,1

509,6

2,25

27,65

- Khách trong nước

"

97,4

79,2

911,5

64,68

63,98

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

3124,0

2054,0

37334,8

23,81

39,36

- Khách quốc tế

"

628,0

394,0

12631,6

10,75

33,33

- Khách trong nước

"

2496,0

1660,0

24497,5

34,08

43,76

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

205,7

0,00

21,19

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

5246,0

3358,0

71795,0

18,21

36,06

- Khách quốc tế

"

1978,0

1172,0

38807,9

10,11

32,12

- Khách trong nước

"

3268,0

2186,0

32116,1

33,89

43,36

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

871,0

0,00

20,60

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]