Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 01 năm 2021
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 12
năm 2020

Ước tính
tháng 01 năm 2021

Lũy kế 1 tháng năm 2021

Tháng 01 năm 2021 so với tháng 01 năm 2020
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

67,1

67,2

67,2

111,12

111,12

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

51,7

51,7

51,7

111,05

111,05

- Khách quốc tế

"

2,3

2,3

2,3

117,91

117,91

- Khách trong nước

"

49,4

49,5

49,5

101,19

101,19

1.2. Lượt khách trong ngày

"

15,4

15,4

15,4

111,71

111,71

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

94,1

94,0

94,0

110,80

110,80

- Khách quốc tế

"

4,0

4,0

4,0

117,28

117,28

- Khách trong nước

"

90,1

89,9

89,9

100,51

100,51

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

2170

2214

2214

110,16

110,16

- Khách quốc tế

"

403

413

413

117,71

117,71

- Khách trong nước

"

1767

1801

1801

104,06

104,06

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

3416

3471

3471

111,35

111,35

- Khách quốc tế

"

1148

1169

1169

115,93

115,93

- Khách trong nước

"

2268

2302

2302

103,25

103,25

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]