Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành tháng 01 năm 2020
  

 

Đơn
vị
tính

Thực hiện tháng 12
năm 2019

Ước tính
tháng 01 năm 2020

Lũy kế 1 tháng năm 2020

Tháng 01 năm 2020 so với tháng 01 năm 2019
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Tổng lượt khách phục vụ

Nghìn
Lượt khách

203,7

203,2

203,2

111,12

111,12

1.1. Lượt khách ngủ qua đêm

"

181,0

180,7

180,7

111,05

111,05

- Khách quốc tế

"

111,9

113,1

113,1

117,91

117,91

- Khách trong nước

"

69,1

67,6

67,6

101,19

101,19

1.2. Lượt khách trong ngày

"

22,7

22,5

22,5

111,71

111,71

2. Tổng ngày khách phục vụ

Nghìn
Ngày khách

362,7

360,6

360,6

110,80

110,80

- Khách quốc tế

"

233,8

234,1

234,1

117,28

117,28

- Khách trong nước

"

128,9

126,5

126,5

100,51

100,51

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour

Lượt khách

9731,9

9715

9715

110,16

110,16

- Khách quốc tế

"

4568,4

4640

4640

117,71

117,71

- Khách trong nước

"

5051,5

4971

4971

104,06

104,06

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

112

104

104

104,00

104,00

2. Ngày khách du lịch theo tour

Ngày khách

20582,8

20616

20616

111,35

111,35

- Khách quốc tế

"

13584,4

13723

13723

115,93

115,93

- Khách trong nước

"

6526,4

6453

6453

103,25

103,25

- Khách Việt Nam ra nước ngoài

"

472

440

440

103,04

103,04

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]