Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
  

Thực hiện

tháng 2/2020

Ước tính

tháng 3/2020

Ước tính

quý I

năm 2020

Tháng 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Quý I năm 2020 so với cùng kỳ

năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

257,2

216,6

755,4

88,58

102,89

Vận tải hành khách

58,5

44,3

171,1

76,12

95,97

Đường bộ

58,1

43,9

169,9

76,04

95,96

Đường sắt

Đường thủy

0,4

0,3

1,1

87,69

97,97

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

175,4

150,2

518,8

88,97

102,52

Đường bộ

173,2

148,1

512,1

89,07

102,73

Đường sắt

Đường thủy

2,2

2,1

6,7

85,52

92,17

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

22,0

20,7

61,4

126,69

132,46

Bưu chính, chuyển phát

1,4

1,4

4,2

119,31

117,20

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]