Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 năm 2021
  

Ước tính
tháng 8 năm 2021

Lũy kế 8 tháng năm 2021

Tháng 8 so với tháng 7 năm 2021 (%)

Tháng 8 năm 2021 so với tháng 8 năm 2020
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

250,6

2075,5

99,1

91,8

107,2

Vận tải hành khách

29,2

333,3

90,4

87,2

99,0

Đường bộ

29,0

331,1

90,3

87,2

99,0

Đường sắt

Đường thủy

0,2

2,2

99,7

84,3

93,8

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

207,9

1599,7

100,1

95,3

110,5

Đường bộ

205,6

1580,6

100,1

95,7

110,8

Đường sắt

Đường thủy

2,3

19,1

100,8

70,8

91,3

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

12,0

130,9

104,7

60,1

93,3

Bưu chính, chuyển phát

1,5

11,6

100,2

109,6

104,8

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]