Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8 năm 2020
  

Ước tính
tháng 8 năm 2020

Lũy kế 8 tháng năm 2020

Tháng 8 năm 2020 so với tháng 7 năm 2020
(%)

Tháng 8 năm 2020 so với tháng 8 năm 2019
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

264,9

1.927,4

96,20

98,26

94,25

Vận tải hành khách

39,1

342,1

88,53

60,86

69,76

Đường bộ

38,8

339,7

88,51

60,76

69,70

Đường sắt

Đường thủy

0,3

2,4

91,23

77,97

78,40

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

207,8

1.437,1

97,15

113,27

102,88

Đường bộ

204,3

1.416,0

97,15

112,92

102,84

Đường sắt

Đường thủy

3,4

21,1

97,18

138,51

107,46

Đường hàng không

Kho bãi, DV hỗ trợ VT

16,7

137,1

104,30

80,35

92,47

Bưu chính, chuyển phát

1,4

11,1

100,00

116,79

116,42

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]