Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 4 năm 2020
  

Thực hiện tháng 3 năm 2020

Ước tính
tháng 4 năm 2020

Lũy kế 4 tháng năm 2020

Tháng 4 năm 2020 so với tháng 4 năm 2019
(%)

Lũy kế 4 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

213,7

117,0

869,5

45,71

87,83

Vận tải hành khách

43,8

11,1

181,7

18,47

76,22

Đường bộ

43,5

11,0

180,5

18,40

76,20

Đường sắt

Đường thủy

0,3

0,1

1,2

28,48

80,14

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

149,8

91,8

610,2

53,39

89,99

Đường bộ

147,7

90,6

602,3

53,43

90,15

Đường sắt

Đường thủy

2,1

1,2

7,9

50,21

81,54

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

18,8

12,6

72,1

56,45

104,84

Bốc xếp

1,4

1,4

5,5

108,47

114,81

Kho bãi

Hoạt động khác

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]