Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12 và năm 2020
  

Ước tính

tháng 12

năm 2020

 

Ước tính

năm

2020

 

Tháng 12

năm 2020

so với tháng

trước (%)

Tháng 12

năm 2020

so với cùng kỳ năm trước (%)

Năm 2020

so với năm trước (%)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TỔNG SỐ

314492

3098531

107,76

114,70

99,22

Vận tải hành khách

39504

481263

109,16

61,35

64,53

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

278

3475

101,34

68,79

74,35

Đường bộ

39226

477788

109,22

61,30

64,47

Hàng không

Vận tải hàng hóa

253604

2386958

107,81

134,56

111,69

Đường sắt

Đường biển

3426

34211

104,93

141,43

116,58

Đường thủy nội địa

Đường bộ

250178

2352747

107,85

134,47

111,64

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

20165

214332

104,75

100,72

95,02

Bưu chính, chuyển phát

1218

15979

103,66

92,27

110,65

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối