Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01 năm 2021
  

Ước tính
tháng 01 năm 2021

Lũy kế 1 tháng năm 2021

Tháng 1 so với tháng 12 năm 2020 (%)

Tháng 01 năm 2021 so với tháng 01 năm 2020
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

309,4

309,4

100,48

109,89

109,89

Vận tải hành khách

45,4

45,4

112,07

66,43

66,43

Đường bộ

45,1

45,1

112,12

66,39

66,39

Đường sắt

Đường thủy

0,3

0,3

105,64

73,94

73,94

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

242,7

242,7

98,25

125,61

125,61

Đường bộ

239,6

239,6

98,34

125,60

125,60

Đường sắt

Đường thủy

3,1

3,1

91,61

126,75

126,75

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

20,0

20,0

104,38

107,19

107,19

Bưu chính, chuyển phát

1,3

1,3

107,02

95,79

95,79

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]