Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01 năm 2020
  

Thực hiện tháng 12
năm 2019

Ước tính
tháng 01 năm 2020

Lũy kế 1 tháng năm 2020

Tháng 01 năm 2020 so với tháng 01 năm 2019
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

255,40

263,93

263,93

116,82

116,82

Vận tải hành khách

64,39

67,74

67,74

112,13

112,13

Đường bộ

63,99

67,33

67,33

112,17

112,17

Đường sắt

Đường thủy

0,40

0,41

0,41

106,76

106,76

Đường hàng không

Vận tải hàng hóa

171,66

176,93

176,93

117,03

117,03

Đường bộ

170,04

175,27

175,27

117,20

117,20

Đường sắt

Đường thủy

1,62

1,66

1,66

108,70

108,70

Đường hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

19,02

18,86

18,86

135,01

135,01

Bưu chính, chuyển phát

0,32

0,40

0,40

111,11

111,11

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]