Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải các quý năm 2020
  

 

Thực hiện quý III

năm 2020

 

Ước tính quý IV

năm 2020

 

So với cùng kỳ năm trước (%)

Quý III

năm 2020

Quý IV

năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TỔNG SỐ

838.795,0

872.656,2

104,69

107,70

Vận tải hành khách

113.274,6

109.156,3

58,72

57,06

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

833,1

820,2

71,10

68,11

Đường bộ

112.441,5

108.336,2

58,64

56,99

Hàng không

Vận tải hàng hóa

662.673,8

708.789,3

120,83

127,47

Đường sắt

Đường biển

10.174,0

9.893,5

137,19

136,52

Đường thủy nội địa

Đường bộ

652.499,8

698.895,9

120,60

127,35

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

62.846,6

54.710,6

104,93

86,91

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối