Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 8 năm 2021
  

Thực hiện
tháng 7 năm 2021

Ước tính
tháng 8 năm 2021

Lũy kế 8 tháng năm 2021

Tháng 8 năm 2021 so với tháng 8 năm 2020
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

308,0

303,6

3224,0

66,5

92,3

Dịch vụ lưu trú

17,2

14,3

306,4

27,2

53,7

Dịch vụ ăn uống

290,8

289,3

2917,6

71,6

99,8

Du lịch lữ hành

-

-

18,7

-

36,1

Dịch vụ khác

224,7

215,6

1914,5

87,1

104,5

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]