Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 năm 2020
  

Thực hiện tháng 3 năm 2020

Ước tính
tháng 4 năm 2020

Lũy kế 4 tháng năm 2020

Tháng 4 năm 2020 so với tháng 4 năm 2019
(%)

Lũy kế 4 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

237,9

106,0

1417,0

16,63

60,97

Dịch vụ lưu trú

48,3

4,0

321,1

2,5

54,2

Dịch vụ ăn uống

189,6

102,0

1096,0

21,4

63,3

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]