Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 01 năm 2021
  

Thực hiện
tháng 12 năm 2020

Ước tính
tháng 01 năm 2021

Lũy kế 1 tháng năm 2021

Tháng 01 năm 2021 so với tháng 01 năm 2020
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

542,5

548,9

548,9

87,04

87,04

Phân theo ngành kinh tế

Dịch vụ lưu trú

55,4

55,4

55,4

35,46

35,46

Dịch vụ ăn uống

487,1

493,5

493,5

104,03

104,03

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]