Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 01 năm 2020
  

Thực hiện
tháng 12 năm 2019

Ước tính
tháng 01 năm 2020

Lũy kế 1 tháng năm 2020

Tháng 01 năm 2020 so với tháng 01 năm 2019
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2020 so với năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

642,8

645,4

645,4

116,20

116,2

Phân theo ngành kinh tế

Dịch vụ lưu trú

160,9

159,6

159,6

114,19

114,19

Dịch vụ ăn uống

481,9

485,8

485,8

116,87

116,87

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]