Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 9 và 9 tháng năm 2020
  

Thực hiện

tháng 8

năm 2020

Ước tính

tháng 9

năm 2020

Cộng dồn

9 tháng

năm 2020

So với cùng kỳ năm trước (%)

Tháng 9

năm 2020

9 tháng

năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

456431

490100

3984634

86,92

75,35

Dịch vụ lưu trú

52623

55243

626388

46,23

48,36

Dịch vụ ăn uống

403808

434857

3358246

97,86

84,11

Du lịch lữ hành

4102

4181

55855

29,89

38,67

Dịch vụ khác

247520

265742

2097755

100,47

91,77

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]