Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 7 năm 2020
  

Thực hiện tháng 6 năm 2020

Ước tính
tháng 7 năm 2020

Lũy kế 7 tháng năm 2020

Tháng 7/2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Lũy kế 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

533,3

588,2

3029,9

96,13

73,33

Dịch vụ lưu trú

66,1

85,7

513,6

55,76

49,78

Dịch vụ ăn uống

467,2

502,5

2516,2

109,67

81,17

Du lịch lữ hành

5,9

7,6

46,8

43,88

40,96

Dịch vụ khác

252,8

268,5

1574,9

104,84

89,30

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]