Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 12 và năm 2020
  

Thực hiện

tháng 11

năm

2020

Ước tính

tháng 12

năm

2020

Ước

tính

năm

2020

Tháng 12

năm 2020

so với cùng kỳ năm trước (%)

Năm 2020

so với

năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

527,1

542,5

5588,05

84,40

78,36

Dịch vụ lưu trú

54,9

57,1

792,26

35,46

45,15

Dịch vụ ăn uống

472,2

485,5

4795,79

100,75

89,20

Du lịch lữ hành

3,0

3,1

65,09

18,50

33,87

Dịch vụ khác

275,4

284,0

2927,28

97,04

93,45

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối