Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 11 năm 2020
  

Thực hiện tháng 10 năm 2020

Ước tính
tháng 11 năm 2020

Lũy kế 11 tháng năm 2020

Tháng 11/2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Lũy kế 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

511,1

516,2

5034,7

83,32

77,59

Dịch vụ lưu trú

52,3

53,3

733,6

32,86

46,02

Dịch vụ ăn uống

458,7

462,9

4301,1

101,22

87,87

Du lịch lữ hành

2,9

3,0

62,0

18,84

35,35

Dịch vụ khác

265,7

273,4

2641,3

95,02

92,50

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]