Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 10 năm 2020
  

Thực hiện tháng 9 năm 2020

Ước tính
tháng 10 năm 2020

Lũy kế 10 tháng năm 2020

Tháng 10/2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Lũy kế 10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

512,9

483,0

4490,4

83,38

76,53

Dịch vụ lưu trú

56,8

47,0

674,9

34,38

47,14

Dịch vụ ăn uống

456,0

436,0

3815,4

98,51

86,02

Du lịch lữ hành

4,4

2,9

58,9

19,43

37,01

Dịch vụ khác

270,1

261,6

2363,7

98,33

92,63

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]