Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác các quý năm 2020
  

 

Thực hiện

quý III

năm 2020

Ước tính

quý IV

năm 2020

So với cùng kỳ năm trước (%)

Quý III

năm 2020

Quý IV

năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

1.565.734,1

1.580.646,4

88,54

85,73

Dịch vụ lưu trú

200.035,9

164.287,7

47,96

35,25

Dịch vụ ăn uống

1.365.698,2

1.416.358,7

101,07

102,80

Du lịch lữ hành

16.808,0

9.028,6

35,48

18,95

Dịch vụ khác

795.704,1

825.148,2

102,23

97,48

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối