Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2021
  

Thực hiện
tháng 7 năm 2021

Ước tính
tháng 8 năm 2021

Lũy kế thực hiện 8 tháng năm 2021

Tháng 8/2021 so với cùng kỳ năm trước
(%)

Lũy kế 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Tổng số

3543,4

3416,5

29349,7

102,2

107,1

Phân theo nhóm ngành hàng

Doanh thu bán lẻ

3010,7

2897,3

24192,5

109,7

109,9

Dịch vụ lưu trú

17,2

14,3

306,4

27,2

53,7

Dịch vụ ăn uống

290,8

289,3

2917,6

71,6

99,8

Dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ khác

-

-

18,7

-

36,1

Dịch vụ khác

224,7

215,6

1914,5

87,11

104,5

Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
 Bản in]