Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2020
  

Thực hiện tháng 3 năm 2020

Ước tính
tháng 4 năm 2020

Lũy kế 4 tháng năm 2020

Cơ cấu
(%)

Lũy kế 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Tổng số

3035,1

2170,0

12675,5

100,00

89,79

Phân theo nhóm ngành hàng

Doanh thu bán lẻ

2593,9

1958,8

10395,7

82,01

96,93

Dịch vụ lưu trú

48,3

4,0

321,1

2,53

54,15

Dịch vụ ăn uống

189,6

102,0

1096,0

8,65

63,30

Dịch vụ lữ hành

4,5

0,0

33,3

0,26

52,05

Dịch vụ khác

198,9

105,2

829,4

6,54

82,68

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]