Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 3 năm 2020
  

Thực hiện tháng 02 năm 2020

Ước tính
tháng 3 năm 2020

Lũy kế 3 tháng năm 2020

Cơ cấu
(%)

Lũy kế 3 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Tổng số

3442,9

3103,3

10573,7

100,00

100,54

Phân theo nhóm ngành hàng

 

 

 

 

 

Doanh thu bán lẻ

2750,8

2651,4

8494,5

80,34

105,80

Dịch vụ lưu trú

112,6

53,0

321,8

3,04

74,46

Dịch vụ ăn uống

330,0

192,5

996,9

9,43

79,45

Dịch vụ lữ hành

11,8

4,6

33,4

0,32

71,31

Dịch vụ khác

237,7

201,8

727,2

6,88

96,44

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]