Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 01 năm 2021
  

Thực hiện
tháng 12 năm 2020

Ước tính
tháng 01 năm 2021

Lũy kế thực hiện 1 tháng năm 2021

Cơ cấu
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng số

4250,6

4400,1

4400,1

100,00

116,99

Phân theo nhóm ngành hàng

Doanh thu bán lẻ

3428,8

3570,1

3.570,14

81,14

115,45

Dịch vụ lưu trú

55,4

55,4

55,40

1,26

35,46

Dịch vụ ăn uống

487,1

493,5

493,50

11,22

104,03

Dịch vụ lữ hành

3,2

3,2

3,22

0,07

18,93

Dịch vụ khác

276,2

277,9

277,89

6,32

96,62

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]