Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 01 năm 2020
  

Thực hiện
tháng 12 năm 2019

Ước tính
tháng 01 năm 2020

Lũy kế thực hiện 1 tháng năm 2020

Cơ cấu
(%)

Lũy kế 1 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Tổng số

3859,0

3993,5

3993,5

100,00

116,99

Phân theo nhóm ngành hàng

Doanh thu bán lẻ

2991,3

3120,7

3120,7

78,14

117,18

Dịch vụ lưu trú

160,9

159,6

159,6

4,00

114,19

Dịch vụ ăn uống

481,9

485,8

485,8

12,16

116,87

Dịch vụ lữ hành

16,9

17,3

17,3

0,43

114,05

Dịch vụ khác

208,0

210,2

210,2

5,26

116,94

Cục thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]