Chương trình trọng điểm năm 2019
  

(Theo báo cáo số 330/BC-UBND ngày 03/12/2018)

1. Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ.

2. Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

3. Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

4. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]