Chương trình trọng điểm năm 2018
  

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

(Theo Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018)

 

1. Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông

2. Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

3. Chương trình phát triển doanh nghiệp

4. Chương trình cải cách hành chính

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác