Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Trích Chương trình số 161/CTr-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁNI.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 2

2.

Đề án mở rộng không gian đô thị Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

3.

Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

4.

Quy định mức chi phụ cấp của Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện

Sở Tài chính

Tuần 2

5.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2021

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Đề án không gian văn hóa nghệ thuật Trung tâm thành phố Huế

Sở VHTT

Tuần 1

7.

Phân bổ biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 2

8.

Phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 2

9.

Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn

Sở VHTT

Tuần 2

10.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 2

11.

Đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại Huế - 2018

UBND thành phố Huế

Tuần 2

12.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 2

13.

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VHTT

Tuần 2

14.

Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 2

15.

Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh gđ 2018 - 2025

Sở LĐTBXH

Tuần 3

16.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Tuần 4

17. \

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ CBCC chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 4

18.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Tuần 4

19.

Hệ sinh thái y tế thông minh

Sở Y tế

Tuần 4

20.

Điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích và quy hoạch tổng thể di tích khu vực Lục Bộ và cụm di tích phía Đông Đại Nội Huế

TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 4

21.

Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

22.

Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Tuần 4

23.

Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030

Sở GDĐT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

24. \

Cơ chế đặc thù, di dời khu vực I di tích Kinh thành Huế

UBND TP Huế/TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 1

25.

Quy định mức chi phụ cấp của Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện

Sở Tài chính

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

26.

Kế hoạch thực hiện Số hóa tài liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở LĐTBXH

Tuần 1

27.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 2

28.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Tuần 2

29.

Đề án đổi mới, nâng cao năng lực Bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 2

30.

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 3

31.

Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân với cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”

Sở Nội vụ

Tuần 3

32.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 4

33.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh giai đoạn 2018-2025

Sở Công thương

Tuần 4

34.

Đề cương Đề án GIS 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Tuần 4

35.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phát triển mô hình kinh tế bền vững làm tiền đề khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 4

36.

Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ trách nhiệm bồi thường nhà nước cho cán bộ công chức được giao thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước.

Sở Tư pháp

Tuần 4

37.

Kế hoạch Tăng cường năng lực quản lý hệ thống Khu bảo tồn Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

38.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

39.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

40.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

41.

Quyết định bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

42.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

43.

Sửa đổi Quy định về định mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

44.

Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 2

45.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 3

46.

Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

47.

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

48.

Quy chế xét tặng danh hiệu công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

49.

Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí

VP UBND tỉnh

Tuần 3

50.

Quy định một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

51.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Tuần 4

52.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TNMT

Tuần 4

53.

Sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

54.

Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 4

55.

Quy định tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

VP UBND tỉnh

Tuần 4

56.

Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước

Sở VHTT

Tuần 4

57.

Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Du lịch

Tuần 4

58.

Quy định về nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

59.

Quy định quản lý hoạt động vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

60.

Quy định quản lý hoạt động vận chuyển khách đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

61.

Quy định việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

62.

Quy định về xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

63.

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

64.

Cơ chế chính sách hưởng lợi từ rừng trồng có nguồn gốc vốn ngân sách

Sở NNPTNT

Tuần 4

65.

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

66.

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

67.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

68.

Khai giảng năm học mới 2018-2019

Sở GD ĐT

Tuần 1

69.

Làm việc với các địa phương về kinh tế xã hội năm 2019

Sở KHĐT/ VPUBND tỉnh

Tuần 1-2

70.

Họp báo UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 1-2

71.

Hội nghị đánh giá tình hình thu, chi BHYT, BHXH, BHTN và bàn các giải pháp thực hiện trong công tác sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 tháng cuối năm 2018

BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐTBXH

Tuần 2

72.

Làm việc với các đơn vị sản xuất kinh doanh trọng điểm

Sở Công thương

Tuần 3

73.

Đối thoại trực tuyến trên CTTĐT tỉnh với chủ đề: Dịch vụ đô thị thông minh.

VP UBND tỉnh

Tuần 3

74.

Hội nghị triển khai Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 3

75.

Hội nghị sơ kết giữa kỳ Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 2-3

76.

Hội nghị đánh giá 01 năm triển khai Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND về Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017–2020; Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 3

77.

Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn

Sở GD ĐT

Tuần 4

78.

Hội nghị sơ kết 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" ở cấp tỉnh

BCH Biên phòng

Tuần 4

79.

Đại hội lần thứ 21 Hiệp hội Tiền Sử Ấn Độ - Thái Bình Dương tại TT Huế

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 4

80.

Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHTN và tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH

Tuần 4

81.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 12/9

82.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Thủy

Ngày 19/9

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Sở, ngành liên quan

Theo KH

3.

Chỉ đạo chuẩn bị Đề án của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng Duyên hải miền Trung

Sở KHĐT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo xây dựng cơ chế đặc thù, di dời khu vực I di tích Kinh thành Huế

UBND TP Huế/TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 1-4

6.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú bài

Sở GTVT

Tuần 1-4

7.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ UBND: thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Phú Lộc

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo sản xuất Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

12.

Kiểm tra an toàn các hồ đập thủy điện

Sở Công thương/ Sở NNPTNT

Tuần 1-4

13.

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của các Công ty TNHH nhà nước một thành viên

Sở Tài chính

Tuần 1

II.

Văn hóa - xã hội

14.

Chỉ đạo khai giảng năm học 2018-2019

Sở GD ĐT

Tuần 1

15.

Chỉ đạo công tác giảm nghèo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%

UBND huyện A Lưới, Nam Đông; Sở LĐ TBXH

Tuần 2

16.

Chỉ đạo công tác ATTP Tết Trung Thu

Sở Y tế

Tuần 3

17.

Chỉ đạo tham gia Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Sở Du lịch

Tuần 3

18.

Chỉ đạo đánh giá tổng kết 10 kỳ Festival Huế và Festival Huế 2018

Trung tâm Festival Huế

Tuần 3

19.

Chỉ đạo thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH

Tuần 3

III.

Nội chính

20.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

21.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

23.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

24.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-4

25.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

27.

Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

28.

Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2017 - 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

29.

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]