Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 145/CTr-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh)

            

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ

Tuần 1

2.

Điều chỉnh thời gian làm việc của một số cơ quan hành chính trên địa bàn

Sở LĐTBXH

Tuần 1

3.

Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

4.

Quy định mức chi phụ cấp của Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện

Sở Tài chính

Tuần 4

5.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2021

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

6.

Đề án không gian văn hóa nghệ thuật Trung tâm thành phố Huế

Sở VHTT

Tuần 1

7.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Tuần 4

8. \

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ CBCC chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 4

9.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Tuần 4

10.

Hệ sinh thái y tế thông minh

Sở Y tế

Tuần 4

11.

Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

12.

Phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030

Sở GDĐT

Tuần 4

13.

Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

14.

Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo kiểu mới giai đoạn 2018-2020

Sở NNPTNT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

15.

Quy hoạch Khu di lịch Quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương

BQL Khu KTCN tỉnh

Tuần 2

16.

Quy định mức chi phụ cấp của Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện

Sở Tài chính

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

17.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 2

18.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Tuần 2

19.

Đề án đổi mới, nâng cao năng lực Bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 2

20.

Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gđ 2018-2025

Sở GD ĐT

Tuần 2

21.

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 3

22.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh giai đoạn 2018-2025

Sở Công thương

Tuần 4

23.

Đề cương Đè án GIS 3D quản lý không gian kiến trúc đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Tuần 4

24.

Kế hoạch phát triển nhân lực ngành KH&CN đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Sở KHCN

Tuần 4

25.

Kế hoạch xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHCN

Tuần 4

26.

Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh gđ 2018 - 2025

Sở LĐTBXH

Tuần 4

27.

Kế hoạch triển khai nhân rộng phát triển mô hình kinh tế bền vững làm tiền đề khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 4

28.

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả sử dụng đất dưới tán rừng tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

Sở NN PTNT

Tuần 4

29.

Kế hoạch Tăng cường năng lực quản lý hệ thống Khu bảo tồn Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

30.

Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 1

31.

Phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 1

32.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

33.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

34.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

35.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

36.

Sửa đổi Quy định về định mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

37.

Sửa đổi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 2

38.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

39.

Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

40.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) các huyện, thị xã và thành phố Huế

Sở TNMT

Tuần 3

41.

Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

42.

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

43.

Quy chế xét tặng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

44.

Điều chỉnh Quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 3

45.

Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 3

46.

Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí

VP UBND tỉnh

Tuần 3

47.

Quy định một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

48.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Tuần 4

49.

Quy định quản lý, vận hành Hệ thống thông tin bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sở TNMT

Tuần 4

50.

Sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 4

51.

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm mon và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019

Sở GD ĐT

Tuần 4

52.

Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước

Sở VHTT

Tuần 4

53.

Quy định về nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tuần 4

54.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

55.

Quy định quản lý hoạt động vận chuyển khách đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

56.

Quy định việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

57.

Quy định về xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Tuần 4

58.

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 4

59.

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

60.

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

61.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

62.

Làm việc với Bộ Tài chính về dự toán ngân sách năm 2019

Sở Tài chính

Ngày 08/8

63.

Họp Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018

Sở TTTT

Tuần 1

64.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 1

65.

Tổng kết nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Sở GD ĐT

Tuần 1

66.

Làm việc với các địa phương về kinh tế xã hội năm 2019

Sở KHĐT/ VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

67.

Họp giao ban Đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 2

68.

Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 3

69.

Làm việc với các đơn vị sản xuất kinh doanh trọng điểm

Sở Công thương

Tuần 3

70.

Hội nghị triển khai Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

71.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 08/8

72.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Nam Đông

VP UBND tỉnh/ huyện Nam Đông

Ngày 22/8

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII

Sở, ngành liên quan

Theo KH

3.

Chỉ đạo xây dựng cơ chế đặc thù, di dời khu vực I di tích Kinh thành Huế

UBND TP Huế/TTBTDT Cố đô Huế

Tuần 1-4

4.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú bài

Sở GTVT

Tuần 1-4

5.

Hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB dự án Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT/ UBND thị xã Hương Thủy

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

8.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo sản xuất Hè Thu

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

10.

Kiểm tra an toàn các hồ đập thủy điện

Sở Công thương/ Sở NNPTNT

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tháng bán hàng khuyến mại”

Sở Công thương

Theo KH

II.

Văn hóa - xã hội

12.

Chỉ đạo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Sở GD ĐT

Tuần 1

13.

Chỉ đạo công tác giảm nghèo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%

UBND huyện A Lưới, Nam Đông; Sở LĐ TBXH

Tuần 2

14.

Chỉ đạo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

Sở GD ĐT

Tuần 2

15.

Chỉ đạo thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH

Tuần 3

16.

Chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND về Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2017–2020,Quyết định 64/2017/QĐ-UBND Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND của UBND tỉnh về Giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

III.

Nội chính

18.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

20.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

21.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

22.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-4

23.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

24.

Chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

25.

Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]