Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh
  

(Theo Chương trình số 154/CTr-UBND ngày 02/7/2019)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề cương Đề án Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Tuần 3

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

4.

Đề án Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Tuần 2

5.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

6.

Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

7.

Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm di tích phía Đông Đại Nội và vùng phụ cận.

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

8.

Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cung An Định

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

9.

Triển khai hoạt động dịch vụ tại Trai Cung – đàn Nam Giao

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

10.

Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

11.

Đề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

12.

Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 1-2

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

13.

Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2019-2025

Ban Dân tộc

Tuần 1

14.

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án thuộc nhóm C trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

15.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 2

16.

Quy định xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định

Sở TTTT

Tuần 2

17.

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý, xử phạt vi phạm giao thông thông qua việc sử dụng phương thiệt, thiết bị kỹ thuật, thiết bị ghi hình (camera)

Công an tỉnh/ Sở GTVT

Tuần 3

18.

Ké hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TNMT

Tuần 3

19.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

20.

Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

21.

Triển khai Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 4

22.

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 4

23.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

24.

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng

TT BTDT Cố đô Huế / Công an tỉnh

Tuần 4

25.

Triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2023

Sở VHTT

Tuần 4

26.

Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2019

Sở Tư pháp

Tuần 4

27.

Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2020

Sở NN PTNT

Tuần 4

28.

Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

29.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

30.

Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sở TNMT

Tuần 4

31.

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hoạt động Bưu điện văn hóa xã năm 2019

Sở TTTT

Tuần 4

32.

Kế hoạch triển khai đề án quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Sở KHCN

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

33.

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sở Công thương

Tuần 1

34.

Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

35.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

36.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

37.

Quy định về chi tiêu, định mức, quy mô bãi đổ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

38.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

39.

Quy định cập nhật, vận hành hệ thống thông tin bồi thường GPMB

Sở TNMT

Tuần 2

40.

Điều chỉnh Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích

Sở TNMT

Tuần 3

41.

Ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

42.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

43.

Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng/ Sở GTVT

Tuần 4

44.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

45.

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

46.

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

47.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

48.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

49.

Quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

50.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020

Sở GD ĐT

Tuần 4

51.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sở Du lịch

Tuần 4

52.

Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

53.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

54.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

55.

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

56.

Quy định về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

57.

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

58.

Quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

59.

Điều chỉnh Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Sở TNMT

Tuần 4

60.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở Tư pháp

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

61.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

62.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Sở KHĐT/ VP UBND

Ngày 04/7

63.

Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh

Sở KHĐT/ Sở NNPTNT

Tuần 2

64.

Hội nghị nâng cao vai trò người phát ngôn trong cung cấp thông tin và truyền thông

Sở TTTT/ VP UBND tỉnh

Tuần 2

65.

Hội nghị liên tịch giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Tuần 2

66.

Hội nghị sơ kết 09 năm (2010-2018) thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sở LĐTBXH

Tuần 2

67.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2019, kế hoạch năm 2020

UBND cấp huyện

Tuần 2-3

68.

Hội nghị về chính quyền điện tử (Egov); Hội nghị xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin; Hội nghị CIO, Hội nghị công bố dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

69.

Hội nghị đánh giá công tác đầu tư công và chương trình mục tiêu

Sở KHĐT

Tuần 4

70.

Làm việc với các ngành về công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

Sở GTVT

Tuần 4

71.

Hội nghị đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn rắn địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

72.

Đi thăm các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Sở LĐTBXH

Ngày 27/7

73.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 03/7

74.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Quảng Điền

VP UBND tỉnh/ huyện Quảng Điền

Ngày 17/7

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh; chống rác thải nhựa

Sở TNMT

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo công tác đầu tư hạ tầng khu TĐC và di dời dân cư Thượng Thành

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo công tác chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo nội dung tổ chức một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn năm 1999

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh

Sở NNPTNT/ Sở KHĐT

Tuần 1-2

8.

Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở SXKD

Sở Công thương/ Công an tỉnh

Tuần 1-4

9.

Chuẩn bị tổ chức các sự kiện Egov, xúc tiến đầu tư về CNTT, ra mắt, công bố dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2-4

10.

Chỉ đạo tổng kết công tác kiểm tra khai thác, bến bãi tập kết cát sỏi

Sở TNMT, Sở XD, Công an tỉnh

Tuần 3-4

11.

Rà soát công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xây dựng kế hoạch năm 2019-2020

Sở Công thương

Tuần 2

12.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG /Sở Nội vụ/ Sở Du lịch

Tuần 4

II.

Văn hóa - xã hội

13.

Chỉ đạo hỗ trợ các điều kiện tổ chức giải đua xe đạp COUPE DE HUE

Sở VHTT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng và Hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

Sở LĐTBXH

Ngày 27/7

15.

Kiểm tra công tác triển khai Chương trình MTQG về đào tạo nghề, đầu tư trang thiết bị tại một số đơn vị

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

III.

Nội chính

16.

Báo cáo thực trạng ban hành văn bản và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh

Tuần 1

17.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

18.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

19.

Chỉ đạo trình hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 2

20.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

21.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo phê duyêt Đề án vị trí việc làm của một số cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]