Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 128/CTr-UBND ngày 27/5/2019)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁNI.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề cương Đề án Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 2

4.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 3

5.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

6.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

7.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Tuần 3

8.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

9.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Công an tỉnh

Tuần 3

10.

Quy định việc tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp

Sở Tài chính

Tuần 3

11.

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

12.

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

13.

Đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Tuần 3

14.

Quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 3

15.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020

Sở GD ĐT

Tuần 3

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

16.

Đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Tuần 1-2

17.

Đề án Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Tuần 2

18.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

19.

Đề cương Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Danh mục và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực giai đoạn 2019-2020

Sở KHCN

Tuần 3

21.

Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm di tích phía Đông Đại Nội và vùng phụ cận.

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

22.

Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cung An Định

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

23.

Triển khai hoạt động dịch vụ tại Trai Cung – đàn Nam Giao

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

24.

Đề cương Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

25.

Điều chỉnh Kế hoạch 88/KH-UBND về hạ ngầm cáp và dây thuê bao

Sở TTTT

Tuần 3

26.

Đề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Tuần 4

27.

Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương

Tuần 4

28.

Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

29.

Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Sở Nội vụ

Tuần 1

30.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại

Sở Nội vụ

Tuần 1

31.

Đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Tuần 4

32.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 4

33.

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

34.

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

35.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

Tuần 4

36.

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

37.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Công an tỉnh

Tuần 4

38.

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

39.

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

40.

Quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

41.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020

Sở GD ĐT

Tuần 4

42.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

43.

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện các dự án thuộc nhóm C trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 1

44.

Kế hoạch nâng hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 1

45.

Kế hoạch khảo sát DDCI năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 1

46.

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Sở Nội vụ

Tuần 1

47.

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về kinh tế tập thể

Liên minh HTX

Tuần 1

48.

Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025

Ban Dân tộc

Tuần 1

49.

Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020

Sở Du lịch

Tuần 2

50.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 2

51.

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2019

Sở Công Thương

Tuần 2

52.

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý, xử phạt vi phạm giao thông thông qua việc sử dụng phương thiệt, thiết bị kỹ thuật, thiết bị ghi hình (camera)

Công an tỉnh/ Sở GTVT

Tuần 3

53.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

54.

Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

55.

Triển khai Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 4

56.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

57.

Kế hoạch triển khai Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

58.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 4

59.

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng

TT BTDT Cố đô Huế / Công an tỉnh

Tuần 4

60.

Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2020

Sở NN PTNT

Tuần 4

61.

Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

62.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

63.

Triển khai hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

64.

Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

65.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

66.

Quy định phân cấp QLNN an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực của ngành Công thương

Sở Công thương

Tuần 1

67.

Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 2

68.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

69.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

70.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

71.

Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 2

72.

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sở Công thương

Tuần 2

73.

Điều chỉnh Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích

Sở TNMT

Tuần 3

74.

Ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

75.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

76.

Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng/ Sở GTVT

Tuần 4

77.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

78.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

79.

Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

80.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

81.

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

82.

Quy định về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

83.

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

84.

Quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 4

85.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở TNMT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

86.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

87.

Mitting hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sở TNMT

Tuần 1

88.

Đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

VP UBND tỉnh

Tuần 1

89.

Hội nghị liên tịch giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Tuần 2

90.

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về kinh tế tập thể

Liên minh HTX

Tuần 2

91.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương về tình hình KTXH năm 2019, kế hoạch năm 2020

UBND cấp huyện

Tuần 2-3

92.

Hội nghị đánh giá công tác đầu tư công và chương trình mục tiêu

Sở KHĐT

Tuần 4

93.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 04/6

94.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện A Lưới

VP UBND tỉnh/ huyện A Lưới

Ngày 19/6

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đề án, Báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh tháng 4/2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh; chống rác thải nhựa

Sở TNMT

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo thực hiện chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo Luật Lâm nghiệp

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo nội dung, kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh đi tham dự hội nghị Unesco tại Azerbaijan

Sở Ngoại vụ

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo nội dung, kế hoạch Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác tại Nhật Bản

Sở Ngoại vụ

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác đầu tư hạ tầng khu TĐC và di dời dân cư Thượng Thành

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2019

Sở TNMT

Tuần 1

10.

Chỉ đạo XTĐT công nghiệp CNTT tham gia chuỗi QTSC và tổ chức các Hội nghị CNTT

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 4

11.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG /Sở Nội vụ/ Sở Du lịch

Tuần 4

12.

Chuẩn bị tổ chức các sự kiến Egov, xúc tiến đầu tư về CNTT, ta mắt, công bố dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2-4

13.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh

Sở NNPTNT/ Sở KHĐT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

15.

Chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở SXKD

Sở Công thương/ Công an tỉnh

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

16.

Chỉ đạo khai trương Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2019

Sở GD ĐT

Tuần 1-4

18.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Sở Y tế

Tuần 1-4

19.

Kiểm tra công tác triển khai Chương trình MTQG về đào tạo nghề, đầu tư trang thiết bị tại một số đơn vị

Sở LĐTBXH

Tuần 1-4

III.

Nội chính

20.

Chỉ đạo diễn tập PCCCR huyện Phú Lộc

UBND huyện Phú Lộc/ BCH Quân sự/Sở NNPTNT

Tuần 2

21.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

22.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo trình hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 2

24.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

25.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

26.

Chỉ đạo phê duyêt Đề án vị trí việc làm của một số cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]