Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh
  

(Theo Chương trình số 67/CTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề cương Đề án Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 2

4.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 2

5.

Quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 2

6.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố Huế

Sở TNMT

Tuần 2

7.

Danh mục tài sản công mua sắm tập trung, quy chế mua sắm tài sản tập trung

Sở Tài chính

Tuần 4

8.

Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020

Sở KHĐT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

9.

Huế - Kinh đô ẩm thực

Sở Du lịch

Tuần 2

10.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

11.

Đề án Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Tuần 2

12.

Đề án Bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 2

13.

Đề cương Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

14.

Danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2019

Sở KHCN

Tuần 3

15.

Quy hoạch tổng thể, bảo tồn và phát huy cụm di tích phía Đông Đại Nội và vùng phụ cận.

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

16.

Phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cung An Định

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

17.

Triển khai hoạt động dịch vụ tại Trai Cung – đàn Nam Giao

TT BTDT Cố đô Huế

Tuần 3

18.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 3

19.

Đề cương Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

20.

Điều chỉnh Kế hoạch 88/KH-UBND của UBND tỉnh về hạ ngầm cáp và dây thuê bao

Sở TTTT

Tuần 3

21.

Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

22.

Đề án xây dựng mô hình hợp nhất các thiết chế văn hóa xã hội cấp xã (Bưu điện xã, Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, Nhà văn hóa xã, Đài phát thanh xã)

Sở TTTT

Tuần 4

23.

Triển khai mô hình điểm tại Trạm y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 4

24.

Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020

Sở GD ĐT

Tuần 4

25.

Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương

Tuần 4

26.

Xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại

Sở Công Thương

Tuần 4

27.

Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

28.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

29.

Quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 3

30.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

31.

Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 1

32.

Kế hoạch cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 1

33.

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 1

34.

Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 1

35.

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020

Sở Công Thương

Tuần 1

36.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019

Sở KHCN

Tuần 1

37.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2019

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

38.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

39.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới

Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới

Tuần 2

40.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 2

41.

Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù

Sở LĐTBXH

Tuần 2

42.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 2

43.

Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sở LĐTBXH

Tuần 2

44.

Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020

Sở NN PTNT

Tuần 2

45.

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2019

Sở Công Thương

Tuần 2

46.

Kế hoạch triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 2

47.

Kế hoạch điều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 3

48.

Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2019

Sở Công Thương

Tuần 3

49.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

50.

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020

Sở TTTT

Tuần 3

51.

Khảo sát và cắm biển báo khu vực cửa khẩu tuyến biên giới đất liền và tuyến cảng biển

BCH Biên phòng

Tuần 4

52.

Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Tuần 4

53.

Triển khai Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 4

54.

Cập nhật dữ liệu hộ tịch từ Sổ giấy vào cơ sở dữ diệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2019-2024

Sở Tư pháp

Tuần 4

55.

Kế hoạch tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

56.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

57.

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác đảm bảo trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, công cộng

TT BTDT Cố đô Huế / Công an tỉnh

Tuần 4

58.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 4

59.

Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2020

Sở NN PTNT

Tuần 4

60.

Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm Huế đến năm 2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

61.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2025

Sở NN PTNT

Tuần 4

62.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2019

Sở NN PTNT

Tuần 4

63.

Bồi dưỡng kiến thức tiếng Dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025

Ban Dân tộc

Tuần 4

64.

Đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sở Công Thương

Tuần 4

65.

Triển khai hệ thống wifi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 4

66.

Nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

67.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 04/6/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

68.

Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

69.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

70.

Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sở Nội vụ

Tuần 2

71.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

72.

Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Quyết định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 2

73.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

74.

Ban hành quy chế độ quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 4

75.

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cấp trưởng, cấp phó và tương đương trong các cơ quan hành chính của cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Nội vụ

Tuần 4

76.

Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng/ Sở GTVT

Tuần 4

77.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

78.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

79.

Thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

 

Sở Tư pháp

Tuần 4

80.

Quy chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 4

81.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

82.

Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 4

83.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

84.

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

85.

Quy định về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 4

86.

Quy định tạm thời về tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Tuần 4

87.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở TNMT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

88.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

89.

Hội nghị liên tịch giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Tuần 2

90.

Hội nghị đánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2018

Sở LĐTBXH

Tuần 2

91.

Làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Sở Tư pháp

Tuần 2

92.

Diễn đàn Du lịch mùa Xuân 2019

Sở Du lịch

Tuần 3

93.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp

Sở KHĐT

Tuần 3

94.

Hội nghị đánh giá công tác đầu tư công và chương trình mục tiêu

Sở KHĐT

Tuần 4

95.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về CCHC, chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 4

 

96.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 10/4

97.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Nam Đông

VP UBND tỉnh/ huyện Nam Đông

Ngày 17/4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

VP UBND tỉnh

Tuần 1

2.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo chuẩn bị các Đề án trình HĐND tỉnh tháng 4/2019

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh

Sở TNMT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo công tác GPMB dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài

UBND thị xã Hương Thủy

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo công tác hạ tầng khu TĐC và di dời dân cư Thượng Thành

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo ra quân của các tổ dân cư toàn tỉnh hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh

UBND thành phố Huế / Tỉnh Đoàn TNCS HCM

Tuần 4

10.

Chỉ đạo XTĐT công nghiệp CNTT tham gia chuỗi QTSC và tổ chức các Hội nghị CNTT

Sở KHĐT/ Sở TTTT

Tuần 4

11.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG tỉnh/Sở Nội vụ/ Sở Du lịch

Tuần 4

II.

Văn hóa - xã hội

12.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Festival Huế năm 2020

TT Festival Huế

Tuần 1-4

13.

Chỉ đạo khai trương Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2019

Sở GD ĐT

Tuần 1-4

15.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Sở Y tế

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo công tác tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số 05 tỉnh vùng biên giới Việt Nam

Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới/ Ban Dân tộc

Tuần 1-4

III.

Nội chính

17.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

18.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

19.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

20.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

21.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo phê duyêt Đề án vị trí việc làm của một số cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]