Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 67/CTr-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

BQL Khu Kinh tế, công nghiệp

Tuần 1

2.

Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Sở Nội vụ/Sở Y tế

Tuần 1

3.

Quy định tạm thời về các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí trường mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GDĐT

Tuần 2

4.

Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Sở Nội vụ

Tuần 3

5.

Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 3

 

6.

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2021

Sở TNMT

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

7.

Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Sở TNMT

Tuần 4

8.

Đề án chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách CNTT làm nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, thư ký ISO phù hợp với các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ

Tuần 4

9.

Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập mã vạch sản phẩm cho một số sản phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý

Sở Công thương

Tuần 4

10.

Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2025

Sở Công thương

Tuần 4

11.

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các chợ trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Sở Công thương

Tuần 4

12.

Hệ sinh thái giáo dục thông minh

Sở GDĐT

Tuần 4

13.

Rà soát và đánh giá Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh TT Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

Tuần 4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

14.

Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 4

15.

Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Sở Nội vụ

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

16.

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở TNMT

Tuần 1

17.

Kế hoạch thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020

Sở LĐTBXH

Tuần 1

18.

Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 1

19.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Tuần 2

20.

Kế hoạch phát triển khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Huế và khu vực phụ cận giai đoạn 2018-2030

Sở Xây dựng

Tuần 2

21.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Tuần 2

22.

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 2

23.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Sở Công thương

Tuần 2

24.

Đề án Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TTTT

Tuần 2

25.

Kế hoạch tổng rà soát sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thực hiện thuê đất theo quy định Luật đất đai 2013

Sở TNMT

Tuần 2

26.

Kế hoạch xúc tiến Du lịch năm 2018

Sở Du lịch

Tuần 2

27.

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Du lịch

Sở Du lịch

Tuần 2

28.

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng ca Huế năm 2018

Sở VHTT

Tuần 2

29.

Kế hoạch kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tuần 2

30.

Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ II

Sở LĐTBXH

Tuần 2

31.

Điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Sở NN PTNT

 

Tuần 2

32.

Kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2018

Sở NN PTNT

Tuần 2

33.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sở Nội vụ

Tuần 4

34.

Kế hoạch công tác lễ tân đối ngoại phục vụ Festival Huế 2018

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

35.

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở VHTT

Tuần 4

36.

Kế hoạch tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Sở VHTT

Tuần 4

37.

Kế hoạch xây dựng trường phổ thông tiên tiến hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh

Sở GDĐT

Tuần 4

38.

Kế hoạch đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Sở GDĐT

Tuần 4

39.

Kế hoạch triển khai Đề án ”Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Ban Dân tộc

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

40.

Quy định, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 2

41.

Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 2

42.

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

43.

Quy định triển khai sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản

Sở TTTT

Tuần 2

44.

Sửa đổi Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tuần 2

45.

Quy định quản lý, sử dụng đất và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

46.

Điều chỉnh Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

47.

Sửa đổi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 2

48.

Sửa đổi Quy định về định mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 2

49.

Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 2

50.

Quy chế phối hợp QLNN đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Công an tỉnh

Tuần 3-4

51.

Bộ Tiêu chí An toàn PCCC

Cảnh sát PCCC

Tuần 3

52.

Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Nội vụ

Tuần 3

53.

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 3

54.

Quy định xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin và Thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Tuần 3

55.

Quy định chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

56.

Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tuần 4

57.

Điều chỉnh Quyết định 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Xây dựng

Tuần 4

58.

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

59.

Quy định văn thư - lưu trữ và quy trình quản lý văn bản đến, đi của các loại hình cơ quan hành chính

Sở Nội vụ

Tuần 4

60.

Sửa đổi Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 4

61.

Quy định quản lý và sử dụng Thẻ điện tử

Sở TTTT

Tuần 4

62.

Quy định mức khen thưởng và chế độ đãi ngộ đối với HLV, VĐV đạt thành tích trong thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Sở VHTT

Tuần 4

63.

Quy chế phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Sở Du lịch

Tuần 4

64.

Quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Tuần 4

65.

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tư pháp

Tuần 4

66.

Quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất cho các cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tuần 4

67.

Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

68.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

69.

Hội nghị sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động Trung tâm hành chính công cấp huyện

VP UBND tỉnh/ Sở Nội vụ

Theo KH

70.

Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

71.

Khai mạc Festival Huế 2018

Trung tâm Festival Huế

Tuần 4

72.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 04/4

73.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Thủy

Ngày 18/4

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Đôn đốc các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

2.

Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh tháng 3/2018

Các sở, ngành liên quan

Theo KH

3.

Chỉ đạo phê duyệt Danh mục và Phương án chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần

Sở Tài chính

Tuần 1

4.

Chỉ đạo công tác GPMB thi công dự án La Sơn-Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án mở rộng hầm Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân

Sở GTVT

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo khôi phục phát triển nuôi trồng thủy sản các địa phương vùng biển

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

7.

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo Tổ chức Hội chợ Thương mại Festival Huế 2018

Sở Công thương

Tuần 1-4

9.

Làm việc với các doanh nghiệp CNTT tại TP Hồ Chí Minh

BCĐ CNTT

Tuần 2-3

II.

Văn hóa - xã hội

10.

Chỉ đạo triển khai Festival 2018

Trung tâm Festival

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo công tác ATTP phục vụ Festival Huế 2018

Sở Y tế

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo tổ chức Liên hoan ẩm thực tại Festival Huế 2018

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Thường xuyên

13.

Chỉ đạo Đề án: Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và phát triển tài năng trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 – 2022; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022

Đoàn TNCS HCM tỉnh

Tuần 2

14.

Chỉ đạo công tác giảm nghèo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%

UBND huyện A Lưới, Nam Đông; Sở LĐ TBXH

Tuần 2

15.

Chỉ đạo phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2018

Sở LĐ TBXH

Tuần 2

III.

Nội chính

16.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

17.

Công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ

Tuần 3

18.

Xét, trình khen cao trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 4

19.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

20.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1-4

21.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

22.

Chỉ đạo công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

23.

Chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]