Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Đề cương Đề án Cơ chế chính sách phát triển đô thị di sản Huế

Sở KHĐT

Tuần 2

2.

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

3.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 2

4.

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Sở TNMT

Tuần 2

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Đề cương Đề án Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang-Phú Lộc nhằm bổ sung nguồn cung cấp cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1

6.

Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, định hướng 2050

Sở KHĐT

Tuần 2

7.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá trong tình hình mới

Sở KHĐT

Tuần 2

8.

Đề án Sưu tầm, bảo quản và phục hồi tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2019 - 2024

Sở VHTT

Tuần 2

9.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Du lịch

Tuần 2

10.

Đề án Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Sở GD ĐT

Tuần 2

11.

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tuần 2

12.

Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Sở TTTT

Tuần 2

13.

Đề cương Đề án Triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế vận hành theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế

Tuần 3

14.

Đề cương Đề án phát triển Y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Sở Y tế

Tuần 3

15.

Đề án Bưu điện văn hóa xã

Sở TTTT

Tuần 3

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

16.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 175-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Sở KHĐT

Tuần 2

17.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và đầm phá trong tình hình mới

Sở KHĐT

Tuần 4

18.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh và phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới

Sở Nội vụ

Tuần 4

19.

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế biển và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới

Sở KHĐT

Tuần 4

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

20.

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 1

21.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019

Sở KHCN

Tuần 1

22.

Kế hoạch công tác biên giới tỉnh năm 2019

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

23.

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 2

24.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Sở KHĐT

Tuần 2

25.

Kế hoạch triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh TT Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 2

26.

Giáo dục đời sống gia đình và Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019

Sở VHTT

Tuần 2

27.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam -Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại huyện A Lưới

Sở VHTT/ UBND huyện A Lưới

Tuần 2

28.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giáo dục mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GD ĐT

Tuần 2

29.

Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

30.

Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

31.

Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng đặc thù

Sở LĐTBXH

Tuần 2

32.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH

Tuần 2

33.

Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

34.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

35.

Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

36.

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

37.

Kế hoạch triển khai công tác BĐG và VSTBPN năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 2

38.

Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020

Sở NN PTNT

Tuần 2

39.

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018-2025

Sở Công Thương

Tuần 2

40.

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở Nội vụ

Tuần 3

41.

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở Tư pháp

Tuần 3

42.

Kế hoạch cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

43.

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

44.

Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở LĐTBXH

Tuần 3

45.

Kế hoạch điều tra khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Tuần 3

46.

Kế hoạch triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHCN

Tuần 3

47.

Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Sở KHCN

Tuần 3

48.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh năm 2019

Sở KHCN

Tuần 3

49.

Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh năm 2019

Sở Công Thương

Tuần 3

50.

Kế hoạch triển khai “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

Tuần 3

51.

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020

Sở TTTT

Tuần 3

52.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Sở KHĐT

Tuần 4

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

53.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT/ BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Tuần 2

54.

Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sở Nội vụ

Tuần 2

55.

Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sở Nội vụ

Tuần 2

56.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 2

57.

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐTBXH

Tuần 2

58.

Phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Quyết định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 2

59.

Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tuần 2

60.

Quy chế phối hợp xây dựng CSDL về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Tuần 2

61.

Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

62.

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT

Tuần 4

63.

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 4

64.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013

Sở TNMT

Tuần 4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

65.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

VP UBND tỉnh

Tuần 3-4

66.

Hội nghị tổng kết Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2018

Sở Nội vụ

Tuần 1

67.

Công bố các dịch vụ đô thị thông minh

Sở TTTT

Tuần 2

68.

Làm việc với Sở Du lịch

Sở Du lịch

Tuần 2

69.

Làm việc với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở NNPTNT

Tuần 2

70.

Hội nghị vai trò Phật giáo trong quá trình phát triển Du lịch tại địa phương

BTS GHPG tỉnh/Sở Nội vụ

Tuần 2

71.

Diễn đàn Du lịch mùa Xuân 2019

Sở Du lịch

Tuần 3

72.

Hội nghị đối thoại với người dân đang sinh sống khu vực I kinh thành Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 3

73.

Đối thoại trực tuyến với chủ đề: “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thả”

VP UBND tỉnh/ Sở TNMT

Tuần 4

74.

Đối thoại về nông dân tiêu biểu

Sở NNPTNT

Tuần 4

75.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về CCHC, chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Sở Nội vụ/ VPUBND tỉnh

Tuần 4

 

76.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg, ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival của Việt Nam

Trung tâm Festival

Tuần 4

77.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh

VP UBND tỉnh

Ngày 13/3

78.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại thị xã Hương Trà

VP UBND tỉnh/ thị xã Hương Trà

Ngày 27/3

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

VP UBND tỉnh

Tuần 2

2.

Chỉ đạo triển khai ban hành các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

3.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật xanh

Sở TNMT

Tuần 1-4

4.

Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh

Sở KHĐT

Tuần 1-4

5.

Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

6.

Chỉ đạo xây dựng KH hỗ trợ các dự án trọng điểm

Sở KHĐT

Tuần 1-4

7.

Chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

8.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng khai thác xe buýt trên địa bàn

Sở GTVT

Tuần 1-4

9.

Chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước

Sở Tài chính

Tuần 1-4

II.

Văn hóa - xã hội

10.

Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp nhận, quản lý Bệnh viện Giao thông Vận tải

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

11.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Festival Huế năm 2020

TT Festival Huế

Tuần 1-4

12.

Chỉ đạo khai trương Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Sở VHTT

Tuần 1-4

III.

Nội chính

13.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị sở, ngành tỉnh

Sở Nội vụ

Tuần 1-4

14.

Công bố TTHC một số lĩnh vực của các sở, ngành, địa phương

Các sở, ngành

Tuần 1-4

15.

Theo dõi giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

Các sở, ngành có liên quan

Tuần 1-4

16.

Theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

17.

Chỉ đạo công tác rà soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]