Chương trình công tác tháng 12/2015
  

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

(Theo Chương trình Công tác số 125 /CTr-UBND ngày 30/11/2015)

           

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Thời gian

A.

ĐỀ ÁN

 

 

I.

Đề án thông qua UBND tỉnh

1.

Phương án sắp xếp các cơ quan báo chí

Sở TT&TT

Tuần 3

2.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

3.

Đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tuần 3

4.

Đề cương chi tiết hồ sơ tái đề cử quần thể di tích CĐ Huế là di sản thế giới lần 2

TTBTDTCĐ Huế

Tuần 4

II.

Đề án thông qua Chủ tịch, PCT UBND tỉnh

5.

Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Tuần 1

6.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân (2016)

VP UBND tỉnh

Tuần 2

7.

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, SX cung ứng giống nông lâm thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Sở NNPTNT

Tuần 3

8.

Đề án tổ chức và hoạt động các tổ chức KHCN

Sở KHCN

Tuần 3

9.

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 3

10.

Đề cương quy hoạch di tích đến năm 2020, định hướng 2030

Sở VHTT&DL

Tuần 4

11.

Kế hoạch Khuyến công năm 2015 - 2020

Sở Công Thương

Tuần 4

12.

Đề cương Dự án xây dựng dữ liệu môi trường các KCN

BQL các KCN tỉnh

Tuần 4

13.

Quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô đảm bảo phát triển ổn định bền vững

Sở NNPTNT

Tuần 4

14.

Quy hoạch giao thông tĩnh, bến bãi, điểm đón trả khách; mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Sở GTVT

Tuần 4

15.

Phát triển nuôi cá hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Sở NNPTNT

Tuần 4

16.

Rà soát, đánh giá, định vị xây dựng hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều đầm phá Câu Hai – Lăng Cô

Sở NNPTNT

Tuần 4

17.

Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sở NNPTNT

Tuần 4

18.

Xây dựng video clip giới thiệu môi trường đầu tư của Thừa Thiên Huế

VP UBND tỉnh

Tuần 1-4

III.

Đề án cần hoàn chỉnh để UBND tỉnh có văn bản trình Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND tỉnh hoặc trình cơ quan Trung ương

19.

Quy định mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh

Sở GDĐT

Tuần 1

20.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015, dự toán ngân sách 2016

Sở Tài chính

Tuần 1

21.

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014

Sở Tài chính

Tuần 1

22.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

23.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình trọng điểm 2015 và kế hoạch 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

24.

Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở NNPTNT

Tuần 1

25.

Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016

Sở TNMT

Tuần 1

26.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Bính Thân 2016

VP UBND tỉnh

Tuần 1

27.

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn giai đoạn 2009-2020

Sở NNPTNT

Tuần 1

IV

Đề án trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

28.

Quyết định mức chi thù lao trần cho công tác công chứng

Sở Tư pháp

Tuần 1-4

29.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo giai đoạn 2016-2020

Sở Lao động - TBXH

Tuần 1

30.

Báo cáo đối ngoại 2015, kế hoạch đối ngoại 2016

Sở Ngoại vụ

Tuần 1

31.

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Sở Lao động - TBXH

Tuần 2

32.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2015 và công tác thi đua khen thưởng 5 năm giai đoạn 2011-2015

Các Sở: Y tế, LĐTBXH, Công an tỉnh

Tuần 3

33.

Kế hoạch PCI cấp tỉnh 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

34.

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài năm 2015, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016

Sở KHĐT

Tuần 3

35.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố Huế

Sở TNMT

Tuần 4

36.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

UBND thành phố Huế

Tuần 4

37. \

Về việc điều chỉnh Qui hoạch Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2015-2020

Sở LĐ-TB&XH

Tiếp tục chỉ đạo

V

Theo dõi triển khai các Đề án đã ban hành

38.

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Công thương

Tuần 3

B.

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL

39.

Quy định quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tuần 1-2

40.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Tuần 1

41.

Quyết định Qui định hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh

Sở VHTT&DL

Tuần 2

42.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tuần 2

43.

Chỉ thị về chấn chỉnh môi trường du lịch

Sở VHTT&DL

Tuần 3

44.

Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc

UBND huyện Phú Lộc

Tuần 3

45.

Mức chi cho công tác hòa giải cơ trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tuần 3

46.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sự dụng ngân sách nhà nước địa phương (thay QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở KHCN/ Sở Tài chính

Tuần 3

47.

Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

48.

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét tặng giải thưởng cố đô về KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

49.

Quy chế quản lý lưu học sinh Lào

Sở Ngoại vụ

Tuần 4

50.

Quy định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đề tài, dự án KHCN

Sở KHCN

Tuần 4

51.

Quy định việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở tái định cư

Sở Xây dựng

Tuần 4

52.

Quy định trình tự, thủ tục hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT

Sở KHĐT

Tuần 4

53.

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm XT& HT đầu tư tỉnh với các Sở, Ban ngành, UBND các cấp

VP UBND tỉnh

Tuần 4

54.

Sửa đổi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tuần 4

55.

Điều chỉnh Quyết định 53/2013 về đấu giá thu tiền sử dụng đất và thuê đất

Sở Tài chính

Tuần 1-4

56.

Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị (thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn; duy trì hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh)

Sở Xây dựng

Tuần 3-4

C.

CÁC HỘI NGHỊ/CUỘC HỌP QUAN TRỌNG

57.

Họp UBND tỉnh thường kỳ

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 1-4

58.

Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự để triển khai nhiệm vụ 2016

THADS tỉnh

Tuần 1-4

59.

Hội nghị toàn quốc"Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu"

UBMTTQ VN tỉnh/các ngành

Tuần 1

60.

Hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng DSVH giai đoạn 2010-2015

Sở VHTTDL

Tuần 1

61.

Họp Ban chỉ đạo sơ kết thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP

Sở NNPTNT

Tuần 1-2

62.

Họp BTC Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Tuần 2

63.

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hệ thống ISO toàn tỉnh

Sở KHCN

Tuần 3

64.

Tổng kết Kế hoạch 51 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn đến 2015

Sở GD&ĐT

Tuần 3

65.

Hội nghị tổng kết công tác QP-AN

BCHQS tỉnh /BCHBP tỉnh/ Công an tỉnh

Tuần 4

66.

Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2015

Sở GTVT

Tuần 4

67.

Họp báo thường kỳ quý IV

VP UBND tỉnh

Tuần 4

68.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh.

VP UBND tỉnh

Ngày 02/12

69.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tại huyện Phú Vang

VP UBND /UBND huyện Phú Vang

Ngày 23/12

D.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

1.

Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2016

VPUBND tỉnh

Theo KH

2.

Công tác chỉ đạo điều hành năm 2015

VP UBND tỉnh

Tuần 1

3.

Tình hình KTXH năm 2015

Sở KHĐT

Tuần 1

4.

Hoàn thiện Kế hoạch KTXH 2016

Sở KHĐT

Tuần 1

5.

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10

VPUBND tỉnh

Tuần 1

6.

Chuẩn bị các Đề án kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2015

Các sở, ngành liên quan

Tuần 1

7.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2015

Sở KH-ĐT

Tuần 1

8.

Triển khai các dự án ODA, NGO

Sở KH-ĐT

Theo KH

9.

Triển khai đề án đào tạo đối ngoại 2015-2020 (sau khi có phê duyệt của TTg)

Sở Ngoại vụ

Theo KH

 

10.

Báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, 10 HĐND tỉnh khóa VI

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 3

11.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tiến độ cổ phần hóa tại các Công ty TNHH NN MTV: Khoáng sản Thừa Thiên Huế; Đầu tư và Du lịch Huế; Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Ban ĐMPTDN tỉnh

Tuần 1-4

12.

Quyết định xếp lương cho Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Sở LĐTB&XH

Sở Tài chính

Quỹ ĐTPT

Tuần 1-4

13.

Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạt tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Sở Tài chính

Quỹ ĐTPT

Tuần 1-4

14.

Chỉ đạo công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1, đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Sở GTVT

Tuần 1-4

15.

Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, quy định trong công tác đầu tư công

Sở KHĐT

Tuần 1-4

16.

Chỉ đạo công tác quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương và dự án thí điểm

UBND thành phố Huế

Tuần 1-4

17.

Báo cáo Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp trình Thường trực HĐND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở NNPTNT

Tuần 1-4

18.

Theo dõi tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch 2015

Sở KHĐT

Thường xuyên

II.

Văn hóa - xã hội

19.

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết ổn định tổ chức Trường Đại học Phú Xuân và hoàn thành đề án chuyển đổi Trường Đại học Phú Xuân sang tư thục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 1

20.

Chỉ đạo Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

Sở Y tế

Tuần 1

21.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các thiết chế cơ sở thể dục thể thao thuộc Sở VHTTDL quản lý

Sở VHTTDL

Tuần 1

22.

Chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP các tháng cuối năm 2015

Sở Y tế

Tuần 1

23.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh các trường và cơ sở đào tạo năm học 2016-2017

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuần 2

24.

Chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT

Sở Y tế, BHXH tỉnh

Tuần 2

25.

Chỉ đạo Chương trình 135

Ban Dân tộc

Tuần 2

26.

Chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn

Sở Y tế, Lao động TBXH, Công an tỉnh

Tuần 2

27.

Chỉ đạo hoàn chỉnh đề cương Quy hoạch di tích

Sở VHTT&DL

Tuần 2

28.

Chỉ đạo công tác KCB cho người nghèo tỉnh Quý IV/2015

BQL Quỹ KCB

Tuần 3

29.

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo giai đoạn 2016-2020

Sở Lao động TBXH

Tuần 3

30.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3

31.

Chỉ đạo rà soát đánh giá và xây dựng chính sách điều chỉnh quyết định UBND tỉnh về chế độ chính sách đối với Trường THPT chuyên Quốc Học.

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 3

32.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách người có công cách mạng

Sở Lao động TBXH

Tuần 3

33.

Chỉ đạo công tác KCB cho người nghèo tỉnh Quý IV/2015

BQL Quỹ KCB

Tuần 3

34.

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tuần 3

35.

Chỉ đạo lập danh sách các cuộc gặp mặt xuân Bính Thân

Văn phòng UBND tỉnh

Tuần 4

36.

Chỉ đạo sơ kết kết thúc học kỳ I năm học 2015 - 2016

Sở Giáo dục và đào tạo

Tuần 4

37.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

38.

Chỉ đạo tiếp tục ký kết tài trợ Festival Huế 2016

Trung tâm Festival Huế

Thường xuyên

39.

Chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Ban Dân tộc

Thường xuyên

40.

Chỉ đạo triển khai dự án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

41.

Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, an toàn lao động

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

42.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg về rà soát người có công

Sở Lao động TBXH

Thường xuyên

43.

Chỉ đạo các Dự án thuộc lĩnh vực y tế triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt (dự án y tế Bắc Trung Bộ, dự án y tế dự phòng, dự án AIDS...)

Sở Y tế

Thường xuyên

44.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế

Thường xuyên

 

 Bản in]